استفاده از داشبورد مدیریتی در عملکرد: شواهدی از مدیران فروش نرم افزار bi ( قسمت دوم)

استفاده از داشبورد مدیریتی در عملکرد: شواهدی از مدیران فروش نرم افزار bi ( قسمت دوم)


ابزار پیمایش به شدت از معیارهای از پیش آزمایش شده استفاده کرد و حداقل سه مورد را برای هر سازه برای بهبود روایی سازه گنجاند.

- 3نظرسنجی و انتخاب نمونه داشبورد مدیریتی

گویه ها در مقیاس لیکرت 1-7 (کاملاً مخالفم، 7 کاملاً موافقم) اندازه گیری شد. اهداف و کاربرد داشبورد مدیریتی بر اساس Doll و Torkzadeh (1998) بود که در Wiersma (2009) نیز در زمینه استفاده از BSC پذیرفته شد. ما عبارت را تغییر دادیم تا استفاده از داشبورد مدیریتی را به جای استفاده از سیستم یا BSC منعکس کند.

کیفیت داده های درک شده از نظر دقت، قابلیت اطمینان، کامل بودن و به موقع بودن داده نرم افزار bi ها اندازه گیری شد که با Huh و همکارانش مطابقت داشت. (1990) و ریلی (1982). ما همچنین سختی کنترل، یعنی نتایج، اقدام، پرسنل و کنترل‌های فرهنگی را اندازه‌گیری کردیم تا ببینیم آیا آنها می‌توانند پذیرش داشبورد مدیریتی را توضیح دهند.

اینها از Wiersma (2009) پذیرفته شد. فهرست کاملی از تمام ساختارها با سؤالات مربوطه نرم افزار bi را می توان در پیوست 1 یافت. نمونه برای نظرسنجی از پایگاه داده Fonecta ProfinderB2B که شامل ارقام مالی و اطلاعات تماس شرکت ها در فنلاند است، به دست آمده است.

جستجو به هیچ صنعت خاصی محدود نشد. با این حال، ما شرکت هایی را با گردش مالی حداقل 1 میلیون یورو در سال مالی 2010 هدف قرار دادیم. تعداد کارمندان در جستجو حداقل 50 نفر بود. پرس و جو 941 شرکت را برگرداند. پاسخ دهندگان هدف این نظرسنجی، مدیران فروش نرم افزار bi سطح بالا با عناوین "مدیر فروش نرم افزار bi " یا "معاون فروش نرم افزار bi " بودند. مدیران فروش نرم افزار bi گروه هدف بودند زیرا انتظار می‌رفت که یکی از گروه‌های کاربری باشند که اغلب از راه ‌حل ‌های داشبورد مدیریتی استفاده می‌کنند (اکرسون، 2006).

در پایان سال 2010 ایمیل هایی از جمله نامه پوششی و پیوند به نظرسنجی آنلاین برای شرکت ها ارسال شد. نود ایمیل به ‌عنوان تحویل ‌نشده بازگردانده شد که حجم نمونه را به 851 کاهش داد. یادآوری‌ها دو بار ارسال شد و تعداد کل پاسخ‌ها 145 بود.

این مربوط به نرخ پاسخ 17 درصدی است. میزان پاسخگویی تحت تأثیر زمان نظرسنجی (بین کریسمس و سال نو) و سطوح ارشد مدیران نرم افزار bi در گروه هدف قرار گرفت. از 145 نفری که به نظرسنجی پاسخ دادند، تنها 36 نفر استفاده از داشبورد مدیریتی را نشان دادند، از جمله 7 نفر که داشبورد مدیریتی را در اکسل توسعه دادند.

جهت سفارش داشبورد مدیریتی تماس بگیرید

از 109 غیرکاربر نرم افزار نرم افزار bi باقیمانده، 62 نفر استفاده از "ابزارهای گزارش دهی دیگری که اجرای داشبورد مدیریتی را منسوخ می کنند" نشان دادند. میزان پذیرش حدود یک چهارم شرکت های نمونه بود. از 145 پاسخ، 120 پاسخ از سوی معاونان فروش نرم افزار bi و 25 پاسخ مابقی از سوی مدیران فروش نرم افزار bi دریافت شده است.

4. آمار توصیفی داشبورد مدیریتی

سه شکل زیر آمار مقایسه ای را در مورد صنعت، گردش مالی و اندازه کارکنان برای کاربران داشبورد مدیریتی و کل نمونه ارائه می دهد.

طیف وسیعی از صنایع به نمایش گذاشته شد. طبقه بندی صنعت از معیار طبقه بندی صنعت که توسط داوجونز و FTSE استفاده می شود (شکل 1) پیروی می کند. بخش‌های پایه مواد، صنایع و فناوری، نمونه را رهبری کردند که شامل شرکت ‌های خدماتی مانند شرکت‌ های حمل ‌ونقل و ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات نرم افزار bi نیز می ‌شد. شرکت های تولیدی و خدماتی تقریباً سهم مساوی داشتند.

اگرچه، کل نمونه شرکت ‌هایی با هر اندازه را نشان می‌داد، بیش از نیمی از کاربران داشبورد مدیریتی در دسته‌ های گردش مالی نسبتاً بزرگ ‌تر از 200 میلیون یورو یا بیشتر قرار داشتند (شکل 2). علاوه بر این، بیش از دو سوم شرکت ‌ها در کل نمونه دارای 499 کارمند یا کمتر بودند (شکل 3).

هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه شرکت هایی با تعداد کارکنان بیشتر در مقایسه با شرکت هایی که کارمندان کمتری دارند، بیشتر از داشبورد مدیریتی استفاده می کنند، وجود نداشت.

5. نتایج نرم افزار bi

همسانی درونی معیارها با استفاده از تحلیل عاملی و با رعایت مقادیر آلفای کرونباخ بررسی شد. یک سوال در مورد کامل بودن داده نرم افزار bi ‌ها از معیار کیفیت داده ‌ها به دلیل بارگذاری کم Velcu-Laitinen & Yigitbasioglu استفاده از داشبورد مدیریتی عملکرد… 49 مطرح شد.

مقادیر سازگاری داخلی برای سازه ‌های سفتی کنترل (کنترل نتایج، کنترل عمل و غیره) رضایت ‌بخش نبود، زیرا آنها زیر آستانه 0.7 مورد نظر برای آلفای کرونباخ بودند. تمام معیارهای نرم افزار bi دیگر مقادیر رضایت‌ بخشی داشتند، عمدتاً بالای 0.8. از نظر ویژگی های داشبورد مدیریتی، ابزار اقدامات مربوطه بینشی را ارائه می دهد (جدول 1). ویژگی drill down بالاترین امتیاز را دریافت کرد و به دنبال آن انعطاف پذیری ارائه و تجزیه و تحلیل سناریو قرار گرفت. داشبورد مدیریتی ها برای هر چهار هدف مورد استفاده قرار گرفتند که به موجب آن ارتباطات، سازگاری و نظارت بالاترین رتبه را داشتند (جدول 2). میانگین کیفیت داده ها 5.48 در مقیاس 1-7 بود.

نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون دو طرفه (N=36) در جدول 3 ارائه شده است. بین ابعاد استفاده از داشبورد مدیریتی (حل مسئله، منطقی ‌سازی، ارتباط و غیره) و بهره ‌وری کاربر نرم افزار bi همبستگی مثبت وجود داشت که همگی بسیار معنی‌ دار بودند. ویژگی ‌های داشبورد مدیریتی از نظر تحلیل و سناریو نیز با بهره‌وری (RQ2) همبستگی مثبت داشتند.

با این حال، انعطاف پذیری ارائه با بهره وری ارتباط معنی داری نداشت. در نهایت، کیفیت داده نرم افزار bi ها همبستگی مثبت و معنی داری با استفاده از داشبورد مدیریتی (RQ3) داشت. همبستگی برای حل مسئله و منطقی سازی به ویژه بالا بود. آزمون‌های t نمونه ‌های مستقل بین پذیرندگان و غیرپذیرش‌کنندگان تفاوت معنی ‌داری را برای متغیر کنترل نتایج نشان داد، که تأکید بر اندازه‌گیری عملکرد نرم افزار bi را اندازه‌گیری می‌کرد.

6. بحث و نتیجه گیری نرم افزار bi

این مطالعه اکتشافی شواهدی برای استفاده چند وجهی از داشبورد مدیریتی عملکرد (RQ1) پیدا کرد. داشبورد مدیریتی ها بیشتر برای مقاصد ارتباطی و سازگاری استفاده می شوند، حتی بیشتر از خود نظارتی. این واقعیت را برجسته می‌کند که داشبورد مدیریتی ها باید به‌ عنوان ابزارهای مشارکتی در نظر گرفته شوند تا سیستم ‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری فردی که به انتقال ارزش ‌ها و اهداف شرکت به همان اندازه که باید برای دستیابی به آنها اصلاح شود، کمک می‌کنند.

این نتایج همچنین اهداف داشبورد مدیریتی ارائه شده توسط Pauwels و همکاران را تأیید می کند. (2009). علاوه بر این، نتایج شواهدی را با توجه به مزایای داشبورد مدیریتی (RQ1) ارائه می‌کند که تاکنون تا حد زیادی فاقد پشتیبانی بوده است. بنابراین، بهبود نظارت بر عملکرد نرم افزار bi ، منطقی ‌سازی تصمیم‌گیری، ارتباطات و حل مسئله می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری را افزایش داده و سرعت بخشد و منجر به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه ‌تر شود که احتمال مقاومت کمتری توسط دیگران وجود دارد. از نظر ویژگی‌های کلیدی موجود در داشبورد مدیریتی (RQ2)، ویژگی drill down بالاترین امتیاز را کسب کرد، اگرچه انحراف استاندارد بالا نشان می‌دهد که بسیاری از داشبورد مدیریتی ها فاقد این ویژگی مهم هستند.

دو ویژگی دیگر (انعطاف پذیری ارائه و تحلیل سناریو) کمتر رایج بودند. بنابراین، نتایج حاکی از آن است که داشبورد مدیریتی هایی که توسط سازمان ‌ها اتخاذ می‌شوند، به هیچ وجه به ابزارهای گزارش‌دهی ایده‌آل که ما پیش ‌بینی می‌کردیم، نزدیک نبودند. تا آنجا که به ارتباط بین ویژگی‌های کلیدی و بهره‌وری کاربر نرم افزار bi مربوط می‌شود (RQ2)، داده ‌ها نشان می ‌دهند که روابط مثبتی بین ویژگی‌ های مته پایین و تحلیل سناریو و بهره‌ وری وجود دارد، که نشان می‌دهد این ویژگی‌ها برای تصمیم‌گیرندگان نرم افزار bi بسیار ارزشمند هستند.

با کمال تعجب، به نظر نمی‌ رسد که انعطاف‌ پذیری ارائه تأثیری بر بهره‌ وری نداشته باشد، که ممکن است به این معنی باشد که آنها این ویژگی را مهم نمی‌دانند، بلکه شاید بیشتر آن را «خوب بودن» می‌دانستند. از این رو، شرکت هایی که قصد دارند داشبورد مدیریتی ها را به کار گیرند، باید حداقل ویژگی های تجزیه و تحلیل سناریو و مته را در نظر بگیرند تا از مزایای کامل این فناوری استفاده کنند.

کیفیت داده‌ ها در داشبورد مدیریتی ها مشکلی به نظر نمی ‌رسد، اگرچه نگرانی ‌هایی در مورد کامل بودن داده‌ها (همانطور که بارگذاری کم نشان می‌دهد) وجود داشت (RQ3).

این می تواند نشان دهد که شرکت ها ممکن است با مشکلات یکپارچه سازی برنامه مواجه باشند، که به طور گسترده در تکرار IS گزارش شده است (مانند مارس و Hevner، 2007). با این وجود، کیفیت داده ها پیش نیاز موفقیت داشبورد مدیریتی ها است که می تواند استفاده از آنها را افزایش دهد یا مانع از آن شود (RQ3). این مطالعه نشان داد که تنها یک چهارم از مدیران فروش نمونه از نرم افزار bi استفاده می کردند که بسیار کمتر از ارقام گزارش شده توسط مطبوعات تجاری بود. با توجه به اینکه فنلاند در رتبه بندی جهانی تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه و رقابت ملی خود، در رتبه 3 برتر قرار دارد، نرخ پایین پذیرش نیز تعجب آور بود (دوتا و میا، 2011). دلیل این یافته ممکن است گروه هدف باشد.

در حالی که ما مدیران فروش نرم افزار bi را هدف قرار دادیم، نظرسنجی های قبلی بر روی متخصصان هوش تجاری که پیشگامان این حوزه هستند، متمرکز بود. بنابراین، ممکن است مدتی طول بکشد تا ابزارهای جدید توسط کارمندان ارشدی که به اندازه کارمندان در سایر کارها از نظر فناوری هوشمند نیستند، استفاده شوند. از سوی دیگر، 62 نفر از 109 کاربر غیر داشبورد مدیریتی نشان دادند که از ابزارهای گزارش دهی دیگری استفاده می کردند که استفاده از نرم افزار bi ها را غیرضروری می کند.

این می تواند نشان دهد که بسیاری از شرکت ها از نظر بلوغ نرم افزار bi رتبه پایینی دارند (Muntean و همکاران، 2011 برای سطوح بلوغ نرم افزار bi ). علاوه بر این، کاربران داشبورد مدیریتی در سازمان ‌هایی با گردش مالی نسبتاً بالا (بیش از 200 میلیون یورو) تمایل داشتند، که می‌تواند نشان دهد که پذیرش داشبورد مدیریتی، مانند سایر فناوری ‌ها، احتمالاً تابع منابع مالی شرکت‌ ها است.

شرکت ‌ها از اواخر دهه 90 به شدت روی فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری کرده‌اند و ممکن است تمایلی به صرف دائمی منابع برای ابزارهای جدیدی نداشته باشند که ممکن است آن‌ها را به ‌عنوان قابل توجهی جدید برای توجیه سرمایه‌گذاری نرم افزار bi درک نکنند.

با این حال، ما معتقدیم که داشبورد مدیریتی ها شکاف مهمی در گزارش‌گیری را پر می‌کنند و ممکن است شرکت ‌ها از فرصتی برای استفاده بهتر از زیرساخت ‌های فناوری اطلاعات و هوش تجاری نرم افزار bi موجود صرف نظر کنند. ما همچنین فکر می‌کنیم که داشبورد مدیریتی ها می ‌توانند بسیاری از مفاهیم مربوط به مدیریت عملکرد نرم افزار bi و فناوری اطلاعات مانند BSC، نقشه‌ های استراتژی، هوش تجاری نرم افزار bi و غیره را گرد هم بیاورند و به کاربران داشبورد مدیریتی «یک توقفگاه» برای همه اطلاعات مربوط به عملکرد و استراتژی ارائه دهند. این امر با کاهش تعداد ابزارهایی که امروزه داشبورد مدیریتی باید از آنها استفاده کند، مشکل بار اطلاعات را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.

نقشه ‌ها، هوش تجاری و غیره، به کاربران نرم افزار bi «یک توقفگاه» برای همه اطلاعات مربوط به عملکرد و استراتژی ارائه می‌دهند. این امر با کاهش تعداد ابزارهایی که امروزه داشبورد مدیریتی باید از آنها استفاده کند، مشکل بار اطلاعات را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.

به طور کلی، این مطالعه با ارائه شواهدی در مورد نرخ پذیرش، استفاده و مزایای داشبورد مدیریتی ها به ادبیات حسابداری و سیستم اطلاعاتی کمک می کند، زمینه ای که تاکنون به وضوح نادیده گرفته شده است. محققان و متخصصان ممکن است این مطالعه را ارزشمند بدانند زیرا پتانسیل یک حوزه تحقیقاتی نسبتاً جدید را برجسته می کند و دلیلی برای ارزش تجاری داشبورد مدیریتی ارائه می دهد.

با توجه به رشد سریع داده نرم افزار bi ها (و نیازهای گزارشگری) در شرکت ها در نتیجه اتخاذ ابزارهای امیدوارکننده جدید مانند داده کاوی و حسابرسی مستمر (Vasarhelyi and Halper 1991)، ما انتظار داریم که حوزه داشبورد مدیریتی ها در آینده بسیار مرتبط باشد. .

6.1 محدودیت ها و تحقیقات آینده داشبورد مدیریتی

محدودیت اصلی مطالعه مربوط به حجم نمونه است که اولاً به دلیل این واقعیت است که بیشتر پاسخ‌هایی که ما دریافت کرده‌ایم از کاربران غیر داشبورد مدیریتی بوده است و ثانیاً نرخ پاسخ پایین است. بنابراین، ما با توجه به تکنیک های آماری که برای تجزیه و تحلیل داده نرم افزار bi ها به کار می بردیم محدود بودیم.

با این وجود، ما توانستیم نتایج جالبی بگیریم. با این حال، ما محدودیت داشبورد مدیریتی را با توجه به تعمیم پذیری تصدیق می کنیم. محدودیت دیگر داشبورد مدیریتی به قصد ما از کوتاه نگه داشتن نظرسنجی مربوط می شود زیرا کارمندان سطوح ارشد را هدف قرار می دهد. بنابراین، ما برای مثال تلاش نکردیم تا همه ویژگی‌های ممکن (مانند ویژگی‌های بصری) داشبورد مدیریتی های مورد استفاده توسط سازمان‌ها را به تصویر بکشیم.

ثالثاً، برخی از اقدامات، یعنی موارد مربوط به سفتی کنترل نرم افزار bi ، عملکرد خوبی نداشتند و باید در مطالعات آینده اصلاح شوند. با وجود محبوبیت آنها، تحقیقات تجربی در مورد داشبورد مدیریتی های عملکرد تقریباً وجود ندارد. این مقاله نشان می‌دهد که حوزه داشبورد مدیریتی یک زمینه تحقیقاتی امیدوارکننده است که بخشی از جریان تحقیقاتی گسترده ‌تر سیستم‌ های پشتیبانی تصمیم است.

تحقیقات آینده باید با تمرکز بر ارزش تجاری داشبورد مدیریتی عملکرد ادامه یابد. مطالعات با حجم نمونه بزرگتر یا هدفمند و با معیارهای دقیق تر، و همچنین داده های سایر مناطق جغرافیایی به بهبود اعتبار و نظریه خارجی نرم افزار bi کمک می کند.

مجموعه داده های بزرگتر همچنین امکان مقایسه بین بخش های مختلف را فراهم می کند زیرا پشتیبانی فناوری اطلاعات و الزامات هوش تجاری نرم افزار bi ممکن است در صنایع مختلف متفاوت باشد. همچنین مطالعات موردی در مورد اجرای موفقیت آمیز یا ناموفق داشبورد مدیریتی مورد نیاز است که می تواند از نظر شناسایی عوامل موفقیت حیاتی ارزش ارائه دهد.

پیوست 1

( موارد بر اساس مقیاس لیکرت 1 تا 7، 1 کاملا مخالف، 7 کاملا موافقم)

کیفیت داده داشبورد مدیریتی

آ. من فکر می کنم که اطلاعات موجود در داشبورد مدیریتی دقیق است.

ب. من فکر می کنم که داده های داشبورد مدیریتی قابل اعتماد هستند.

ج. من فکر می کنم که اطلاعات در داشبورد مدیریتی کامل است.

د. من فکر می کنم که اطلاعات موجود در داشبورد مدیریتی به روز هستند.

انعطاف پذیری فرمت ارائه نرم افزار bi

آ. من از داشبورد مدیریتی برای برقراری ارتباط با افراد دیگر در گروه کاری خود استفاده می کنم.

ب. داشبورد مدیریتی که من استفاده می‌کنم می‌ تواند داده‌ نرم افزار bi ها را به روش ‌های مختلف نشان دهد (مانند جداول یا نمودارها).

ج. من به راحتی می توانم شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) داشبورد مدیریتی را که مورد علاقه من هستند تغییر دهم.

ویژگی تمرین کردن نرم افزار bi

آ. نرم افزار bi به من اجازه می دهد تا به طور گسترده داده ها را جمع آوری کنم.

ب. من اغلب از ویژگی drill down داشبورد مدیریتی استفاده می کنم.

ج. نرم افزار bi می ‌تواند داده‌ها را در زمان ‌های مختلف نشان دهد (به عنوان مثال سال، سه ماهه، ماه، روز).

د. نرم افزار bi می تواند داده ها را از دیدگاه های مختلف تجاری ارائه دهد

تحلیل سناریو نرم افزار bi

آ. داشبورد مدیریتی که استفاده می کنم به من امکان تحلیل سناریو را می دهد.

ب. داده های ارائه شده توسط نرم افزار bi به من امکان می دهد پیش بینی های متفاوتی در مورد آینده داشته باشم.

ج. استفاده از نرم افزار bi زمان بیشتری را برای ایجاد تجارت بهتر برنامه های توسعه داشبورد مدیریتی فراهم می کند.

حل مسئله نرم افزار bi

آ. من از نرم افزار bi استفاده می کنم تا تصمیم بگیرم چگونه به بهترین شکل به یک مشکل برخورد کنم.

ب. من از داشبورد مدیریتی برای بررسی افکارم با داده ها استفاده می کنم.

ج. من از نرم افزار bi برای درک اطلاعات استفاده می کنم.

د. من از نرم افزار bi برای تجزیه و تحلیل چرایی بروز مشکلات استفاده می کنم.

منطقی کردن داشبورد مدیریتی

آ. من از نرم افزار bi برای کمک به توضیح تصمیماتم استفاده می کنم.

ب. من از نرم افزار bi برای کمک به توجیه تصمیماتم استفاده می کنم.

ج. من از نرم افزار bi استفاده می کنم تا به من کمک کند تا دلایل تصمیماتم را صریح بیان کنم.

د .من از نرم افزار bi برای بهبود اثربخشی و کارایی تصمیماتم استفاده می کنم.

ه. من از نرم افزار bi برای تصمیم گیری منطقی تر استفاده می کنم.

ارتباط و سازگاری نرم افزار bi

آ. من از نرم افزار bi برای برقراری ارتباط با افراد دیگر در گروه کاری خود استفاده می کنم.

ب. گروه کاری من از نرم افزار bi برای هماهنگی فعالیت های ما استفاده می کند.

ج. من از نرم افزار bi برای ارتباط با افرادی که به من گزارش می دهند استفاده می کنم.

د .من از نرم افزار bi برای ارتباط با افرادی که به آنها گزارش می دهم استفاده می کنم.

نظارت بر داشبورد مدیریتی

آ. من از داشبورد مدیریتی برای نظارت بر عملکرد خودم استفاده می کنم.

ب. من از داشبورد مدیریتی برای برنامه ریزی کارم استفاده می کنم.

ج. من از داشبورد مدیریتی برای دریافت بازخورد در مورد عملکرد شغلی استفاده می کنم.

بهره وری کاربر نرم افزار bi

الف) استفاده از نرم افزار bi درک ارتباط بین نقش فردی من و اهداف تجاری کلی شرکت را امکان پذیر می کند.

ب) از زمان استفاده از نرم افزار bi ، می توانم اطلاعات مناسب را در زمان کوتاه تری دریافت کنم.

ج) از زمان استفاده از نرم افزار bi ، می توانم کارهای عملیاتی را در زمان کمتری انجام دهم.

د) از زمان استفاده از نرم افزار bi ، زمان بیشتری برای توسعه تجارت دارم.

کنترل نتایج داشبورد مدیریتی

آ. من فقط نتایج مالی داشبورد مدیریتی را بررسی می کنم.

ب. اگر اجباری نبود، ارزیابی رسمی از زیر دستان خودم نمی کردم

ج. اگر نتایج سیستم عملکرد انتظارات من را برآورده نکند، سیستم اندازه گیری عملکرد نرم افزار bi را تنظیم می کنم.

د. اندازه گیری عملکرد نرم افزار bi اساساً در سازمان من اضافی است.

کنترل های اقدام داشبورد مدیریتی

آ. قوانین و رویه های مکتوب داشبورد مدیریتی زیادی برای وظایف درواحد سازمانی من وجود دارد.

ب. قوانین و رویه داشبورد مدیریتی ها دقیقا مشخص می کند که چگونه وظایف من سازماندهی شود.

ج. قوانین و رویه داشبورد مدیریتی ها به شدت در واحد سازمانی من اجرا می شود.

مدرک پرسنلی و کنترل فرهنگی نرم افزار bi

آ. ارزیابی پرسنل نسبتاً بی اهمیت است زیرا من به آنها اعتماد دارم.

ب. کارکنان در برنامه های آموزشی مکرر شرکت می کنند.

ج. برنامه های آموزشی داوطلبانه است.

د. با مراقبت از یک فرهنگ خوب در واحد سازمانی خود، می توانم به افراد وابسته باشم که کارشان را به بهترین شکل ممکن انجام می دهند.

استفاده از داشبورد مدیریتی در عملکرد: شواهدی از مدیران فروش نرم افزار bi ( قسمت اول)