ماژول شرح حال بیمار و پرونده پزشکی به نرم افزار نوبت دهی اضافه گردید

ماژول شرح حال بیمار و پرونده پزشکی به نرم افزار نوبت دهی اضافه گردید


طراحی و اجرای افزونه شرح حال بیمار و پرونده پزشکی و افزودن آن به نرم افزار نوبت دهی

بنا به درخواست مشتریان افزونه شرح حال بیمار به نرم افزار نوبت دهی افزوده گردید. این ماژول شامل بخش طراحی سوالات، طراحی فرم ها و پاسخ های ثبت شده هر بیمار می باشد.

  1. در بخش سوالات امکان تعیین انواع سوال شامل سوالاتی با پاسخ های مقدار، شرح، یک انتخابی، چند انتخابی و تصویر فراهم گردیده است
  2. در بخش فرم ها می توانید چند بخش ایجاد کرده و به هر بخش سوال مورد نظر را اضافه نمایید تا یک فرم ایجاد گردد
  3. در بخش پاسخ به سوالات می توان با انتخاب مشتری و تعیین فرم مربوطه پاسخ های مشتری را ثبت و پرونده پزشکی بیمار تشکیل داد

در سوالات که بصورت تصویر باشد می توان گزینه های مختلف را با تعیین رنگ اضافه نمود و با کلیک در هر قسمت نوع مشکل را مشخص کرد