شرکت آلیاژ جوش آریا

شرکت آلیاژ جوش آریا


نرم افزار واحد سیمان شرکت آلیاژ جوش آریا طراحی و راه اندازی گردید

نرم افزار مدیریت اطلاعات جوشکاری های کار محل شرکت آلیاژ جوش آریا به سفارش این واحد و بر اساس الگوهای ارائه شده از تجارب کاری تحلیل، طراحی و ارائه گردید. این نرم افزار سفارشی در بستر وب طراحی گریده و پنل مدیریت آن امکان مدیریت انواع داده ها شامل بازدیدها، جوشکاری ها و محاسبات مربوط به عملیات مختلف می باشد.

اپلیکیشن موبایل این سیستم امکان جمع آوری اطلاعات در حین کار را برای متخصصین شرکت فراهم آورده است. اطلاعات جمع آوری شده در زمان اجرا با سرور همگام سازی شده و گزارشات مورد نیاز استخراج می گردد.