داشبورد مدیریتی هوش تجاری در بهداشت و درمان

داشبورد مدیریتی هوش تجاری در بهداشت و درمان


پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر داشبورد مدیریتی های هوش تجاری بر ایجاد گزارش‌ های مراقبت‌ های بهداشتی انجام شد.

مقدمه:

روش کار:

این مطالعه مقطعی بر اساس نوع داده های پرونده پزشکی شغلی شرکت نفت شیراز در سال 1397 انجام شد. ابتدا بر اساس مصاحبه های غیرساختارمند با مقامات بهداشت حرفه ای، نقاط ضعف سیستم گزارش دهی سلامت موجود، شاخص های مورد نیاز و الزامات یک سیستم هوش تجاری نرم افزارbi جمع آوری شد.

سپس با توجه به نوع اطلاعات موجود در مدارک پزشکی شغلی، سیستم هوش تجاری نرم افزار bi شامل انبار داده و داشبورد مدیریتی پیاده سازی شد.

در نهایت، برای پی بردن به تأثیر داشبورد مدیریتی ها بر فرآیند ایجاد گزارش‌های مراقبت‌های بهداشتی، نویسندگان پیچیدگی کار، سرعت و قابلیت استفاده سیستم نرم افزار bi را با استفاده از روش شناختی، مقیاس کاربرد پذیری سیستم (SUS) و فهرست سنجش کاربرد پذیری نرم ‌افزار داشبورد مدیریتی (SUMI) بررسی کردند.

یافته داشبورد مدیریتی ‌ها:

یافته ‌ها حاکی از آن بود که سیستم موجود داشبورد مدیریتی کاربرپسند نبود، استفاده از آن دشوار و بسیار کند بود و کار با آن به تجربه زیادی نیاز داشت. نتایج نشان می دهد که داشبورد مدیریتی می توانند با این مشکلات مقابله کنند.

همچنین، نتایج ارزیابی قابلیت استفاده داشبورد مدیریتی با استفاده از پرسشنامه SUS و SUMI به ترتیب 90/100 و 67/73 بود.

نتیجه ‌گیری داشبورد مدیریتی:

بر اساس نتایج می‌ توان نتیجه گرفت که داشبورد مدیریتی هوش تجاری می‌تواند مشکلات سیستم‌های گزارش ‌دهی سنتی مانند کندی و دشواری در تولید گزارش‌های تحلیلی را برطرف کند.

همچنین قابلیت استفاده از قابل قبول بود. نتایج نشان داد که داشبورد مدیریتی می ‌توانند مشکلات ذکر شده را حل کنند، بسیار سریع ‌تر و کاربر پسندتر از سیستم موجود هستند و برای کار با دانش کمی نیاز دارند. نرم افزار BI مشکلات مدیران سلامت را در ایجاد گزارش به شدت کاهش می دهد.

معرفی داشبورد مدیریتی

مقدار Avast از داده های پزشکی هر روز تولید می شود (1). این داده های بهداشتی باید برای مدیریت و کنترل بهتر بیماری ها ردیابی و نظارت شوند. مدیریت و کنترل بیماری ها برای اقدامات به موقع و مناسب در هر جامعه ای ضروری است.

جهت سفارش داشبورد مدیریتی تماس بگیرید

اگر بیماری ها به خوبی پایش نشوند، نمی توانند یک نمای کلی از روند فعلی و گذشته ارائه دهند. از این رو، تصمیم گیری صحیح مختل شده و آمادگی برای رویدادهای آینده داشبورد مدیریتی کاهش می یابد.

با این حال، مشخص شده است که استفاده از حجم زیادی از داده نرم افزار bi ها برای تصمیم گیری بدون استفاده از فناوری اطلاعات دشوار است (2-4). یکی از راه‌های کار با داده‌های سلامت، استفاده از سیستم‌های هوش تجاری نرم افزار biاست.

نرم افزار BI با داشبورد مدیریتی راه حلی برای کار با حجم عظیمی از داده است. در حال حاضر، داشبورد مدیریتی در زمینه های مختلفی برای ادغام انواع داده های ناهمگن از منابع مختلف، انجام تجزیه و تحلیل بهتر داده ها و کشف دانش (5-7)، کاهش خطا ها، حل مشکل دسترسی و در دسترس بودن داده داشبورد مدیریتی ها (8) و انجام استفاده می شود. مدیریت داده داشبورد مدیریتی ها و تصمیم گیری بهتر (9-11).

صنعت نفت پتانسیل خطر قابل توجهی برای سلامتی را تشخیص داد. بنابراین، نظارت بر عملکرد سلامت به طور منظم مهم است (12). علاوه بر این، توسعه هوشمند تجاری داشبورد مدیریتی برای گزارش عملکرد سلامت در صنعت نفت ضروری است. نویسندگان یک مطالعه کاربردی در بخش بهداشت شرکت نفت شیراز انجام دادند

آنها از DW/BI برای کمک به مدیران بهداشت حرفه ای برای رسیدگی به سلامت کارکنان استفاده کردند. مشکل سیستم فعلی بهداشت حرفه ای در مورد شرکت این است که دسترسی به داده های مورد نیاز دشوار است.

علاوه بر این، فرآیند تهیه گزارش های تحلیلی مراقبت های بهداشتی خسته کننده و زمان بر است. هدف محققان طراحی و توسعه نرم افزار bi بالینی برای حل این مشکلات بود. آنها تلاش کردند تا تأثیر داشبورد مدیریتی ها را بر حل مشکلات گزارش گیری کند و مشکل در دسترسی به اطلاعات و کمک به مدیریت روند بیماری بررسی کنند.

مواد و روش داشبورد مدیریتی ها

این یک مطالعه مقطعی است. ابتدا چند مصاحبه بدون ساختار با کارشناسان مهندس ایمنی بهداشت HSE و مدیران بهداشت حرفه ای شرکت نفت شیراز انجام شد. تمامی مصاحبه ها در بخش بهداشت شرکت نفت شیراز بر اساس فرم راهنمای بر اساس گزارش مهم فعلی یک به یک انجام شد. مصاحبه ها توسط دستگاه ضبط صدا ضبط شد.

هر بازبینی حدود 45 دقیقه طول کشید. قبل از مصاحبه، محقق از شرکت کنندگان نرم افزار biرضایت گرفت.

شاخص عملکرد سلامت بر اساس بخش سلامت و نیاز کاربران داشبورد مدیریتی طبقه‌ بندی شد. کلیه داده های موجود در پرونده های پزشکی حرفه ای کارکنان صنعت نفت استان فارس مانند OMR در سایر شرکت داشبورد مدیریتی ها می باشد.

نویسندگان از شاخص های HSE برای تهیه گزارش در داشبورد مدیریتی استفاده کردند. نرم افزار BI یک انبار داده DW دارد و شامل یک داده مارتی است که شامل داده های OMR است.

برای دستیابی به عملکرد خوب، محققان یک DW بر اساس روش کیمبال ساختند (13). اطلاعات استخراج شده از DW در داشبورد مدیریتی ها نشان داده شد. نرم افزار biها با فرض سادگی ارائه اطلاعات ساخته شدند. بیماری ها با استفاده از روش چراغ راهنمایی TLM در داشبورد مدیریتی شناسایی شده اند. TLM اطلاعات را در رنگ های مختلف نشان می دهد.

اطلاعات حاکی از شرایط عادی به رنگ سبز و موقعیت های غیرعادی در طیفی از زرد تا قرمز بود. اطلاعات در طیفی از زرد تا قرمز نشان داده شد.

موارد اضطراری با اولویت بالا به رنگ قرمز بودند. هر داشبورد مدیریتی دارای فیلترها و پارامترهایی بود که مشخص می کرد کدام داده در آن نشان داده می شود.

همه داشبورد مدیریتی ها برای یافتن پاسخ سه سوال مورد ارزیابی قرار گرفتند:

1. فرآیند گزارش گیری داشبورد مدیریتی از دیدگاه کاربر نهایی داشبورد مدیریتی چقدر پیچیده است؟

2. آیا نرم افزار BI می تواند در زمان مدیران در مقایسه با رویکرد گزارش دهی سنتی صرفه جویی کند؟

3. رضایت مدیران سلامت به عنوان کاربران داشبورد مدیریتی واقعی سامانه چقدر است؟

ما از ارزیابی قابلیت استفاده استفاده کردیم که مشابه ارزیابی معرفی شده در مطالعه کوشنیروک و پاتل (14) با تغییرات جزئی است.

اول از همه، یک راهپیمایی شناختی (14) برای کشف تفاوت در پیچیدگی فرآیند گزارش سازی بین سیستم های جدید و قدیمی انجام شد.

همه کاربران نرم افزار bi دانش قبلی خوبی از استفاده از کامپیوتر داشتند. تنها کاری که محققان انجام دادند این بود که به سرعت نحوه استفاده از داشبورد مدیریتی ها را در یک ساعت به آنها آموزش دادند. تمام نظرات توسط کاربران نرم افزار bi در حین استفاده از سیستم نوشته شده است.

سپس کاربر پسندی، یادگیری پذیری، کنترل پذیری و رضایت کلی کاربر از سیستم داشبورد مدیریتی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور ارزیابی قابلیت استفاده با دو پرسشنامه انجام شد. SUS، یک پرسشنامه ساده، روا و پایا (15) با 10 مورد، برای بررسی سریع قابلیت استفاده داشبورد مدیریتی ها استفاده شد.

سپس دور دوم ارزیابی با استفاده از پرسشنامه جامع روا و پایا SUMI با 52 گویه (16 و 17) پس از یک ماه انجام شد.

نتایج نرم افزار bi

تجزیه و تحلیل نیاز نتایج نشان دهنده اهمیت گزارش وضعیت سلامت و روند بیماری، مشکلات موجود در فرآیند گزارش گیری فعلی و الزامات سیستم گزارش دهی نرم افزار است. نتایج مصاحبه ها در جدول 1 نشان داده شده است.

داشبورد مدیریتی ها را توسعه دهید

داشبورد مدیریتی ها برای فیلتراسیون با یک کلیک طراحی شده اند. بنابراین، با کلیک بر روی قسمت خاصی از هر نمودار در یک داشبورد مدیریتی، تمام اطلاعات آن داشبورد مدیریتی فیلتر و به روز می شود.

دو نمونه از داشبورد مدیریتی در شکل 1 و 2 نشان داده شده است.

شکل 2 یکی از جامع ترین داشبورد مدیریتی های سیستم را نشان می دهد. این اطلاعات حیاتی در مورد بیماری ها و مشکلات شغلی در محل کار را به تصویر می کشد. ردیف بالا فیلترهای ثابتی را نشان می دهد که می توانند نمودارها را در نرم افزار bi بر اساس آن فیلتر کنند.

داشبورد مدیریتی می تواند سه مشکل عمده روانی را گزارش کند که عبارتند از اضطراب، استرس و افسردگی.

قسمت سمت چپ نرم افزار bi ردیف وسط نسبت بیماری ها یا مشکلات را نشان می دهد.

سمت راست داشبورد مدیریتی این ردیف روند بیماری ها را در شرکت نشان می دهد.

یک بررسی شناختی مراحل مورد نیاز برای ایجاد یک گزارش تحلیلی واحد توسط داشبورد مدیریتی در مقابل سیستم معمولی را نشان می دهد. همانطور که در جدول 2 نشان داده شده است، فرآیند تهیه یک گزارش واحد در مورد شیوع افسردگی (به عنوان مثالی از یک گزارش) در زمان استفاده از داشبورد مدیریتی در مقایسه با زمانی که از روش قدیمی استفاده می شد، ساده تر بود.

بررسی تغییرات محل کار ناشی از تهیه گزارش های تحلیلی از روند بیماری ها نشان دهنده سطح بالایی از استرس و فشار قبل از استفاده از نرم افزار bi است.

مقامات شرکت نفت و کارشناسان HSE گزارش دادند که تهیه این نوع گزارش داشبورد مدیریتی ‌ها کسل ‌کننده است و این موضوع در نتایج بررسی سیستم ‌های معمولی داشبورد مدیریتی نشان داده شد. ایجاد یک پرس و جو و دریافت داده های مناسب از سیستم زمان زیادی می برد.

صادرات داده ها به اکسل و پاورپوینت همچنان یک اقدام تکراری است که برای هر گزارش انجام می شود.

حتی اگر گزارش داشبورد مدیریتی ها از زمان تغییر داده ها یکسان باشد، این مراحل باید تکرار شده باشند.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که کارکنان HSE کاربران سیستم داشبورد مدیریتی باید تعداد زیادی گزارش ارزیابی را در پایان سال تهیه کنند.

هر ساله آنها گزارش دادند که برای تهیه گزارش داشبورد مدیریتیها در زمان درخواست شده تحت فشار زیادی هستند.

داشبورد مدیریتی ها این فرآیند را بسیار ساده تر و رضایت بخش تر کردند.

کاربران نرم افزار در هنگام تهیه گزارش های ارزیابی سطوح پایینی از فشار و استرس را گزارش کردند زیرا می توانستند به راحتی این کار را با استفاده از داشبورد مدیریتی انجام دهند.

قابلیت استفاده داشبورد مدیریتی

دو دور ارزیابی برای تعیین قابلیت استفاده داشبورد مدیریتی ها انجام شد. ابتدا، قابلیت استفاده توسط پرسشنامه ساده SUS مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس برای دریافت جزئیات بیشتر (تکمیل شده توسط 5 کاربر داشبورد مدیریتی)، مجدداً با پرسشنامه SUMI توسط 10 کاربرداشبورد مدیریتی داشبورد مدیریتی تکمیل شد انجام شد.

ما نظرات کاربران داشبورد مدیریتی را ثبت کردیم و تفاوت های موجود در فرآیند کار را بررسی کردیم.

تجزیه و تحلیل آماری دور اول ارزیابی در جداول 3 و 4 نشان داده شده است. فاصله اطمینان باید محاسبه شود تا تصور بهتری از قابلیت استفاده داشبورد مدیریتی ها داشته باشید.

بازه مطمئن = ) MOE حاشیه خطا) ± میانگین MOE = خطای استاندارد ∗ (t 0.05، n-1)، که در آن t 0.05 امتیاز t در فاصله اطمینان 95٪ است. MOE=1.97 ∗ 2.23=4.3931

فاصله اطمینان امتیاز کاربردپذیری 4.3931±90.9 و قابلیت یادگیری داشبورد مدیریتی ها 9.2/10 بود. علاوه بر این، احتمال توصیه امتیاز ( (LTR حدود 9 از 10 بود.

مقیاس ‌های سومی (که جامع‌ تر از SUS است)، با فاصله اطمینان 95 درصد، در شکل 3 نشان داده شده است.

تعداد گزارش ها و زمان صرف شده برای ایجاد گزارش های درخواستی در یک سال گذشته ثبت شده است. همه شرکت های تابعه شرکت نفت سالی یک بار وضعیت سلامت کارکنان داشبورد مدیریتی خود را بررسی می کردند.

برای این منظور، آنها تعداد زیادی گزارش تحلیلی در مورد روند بیماری ها در شرکت های خود درخواست کردند. در زمان های دیگر سال، کارشناسان HSE به برخی گزارش های معمول نیاز داشتند.

به طور معمول، تهیه یک گزارش داشبورد مدیریتی به طور متوسط 30 دقیقه طول می کشد.

پس از پیاده سازی داشبورد مدیریتی ها، زمان صرف شده برای تهیه گزارش تا 10 برابر کاهش یافت (شکل 4).

بحث داشبورد مدیریتی

نویسندگان چند داشبورد مدیریتی برای نظارت بر روند بیماری ها در یک شرکت ساختند. نتایج حاکی از اهمیت نرم افزار bi مراقبت های بهداشتی است.

مطالعات مختلف مشکل داده‌های بالینی متناقض عظیم، مزایای خلاصه ‌سازی و ارائه آن را به روشی ساده نشان دادند (4).

داشبورد مدیریتی ها راه های خوبی برای تجسم ساده داده ها هستند. آنها اطلاعاتی را برای کاهش زمان دسترسی به داده ها و تصمیم گیری در زمینه های مختلف بالینی مانند مراقبت از دیابت (18)، رادیولوژی (19)، مراقبت از زایمان (20، 21)، و سایر مسائل مرتبط با سلامت نشان می دهند (22) این مطالعه به عنوان موردی برای مدیریت بیماری های شغلی نشان داد که زمان صرف شده برای دسترسی به داده ها و ایجاد گزارش های بالینی به میزان قابل توجهی توسط داشبورد مدیریتی کاهش یافته است که با مطالعات قبلی مطابقت دارد (23).

مشکل کیفیت داده های سلامت و کمبود داده داشبورد مدیریتی های یکپارچه که در صنعت مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان مهم است (22) در مطالعه ما نیز حل شد.

این کار با ایجاد یک DW انجام شد که تمام داده ها را با هم در قالب صحیح و دقیق برای استفاده در داشبورد مدیریتی جمع آوری می کند.

DW از صحت و کیفیت گزارش ها اطمینان می دهد. محققان می توانند انتظار داشته باشند که کیفیت داده نرم افزار biهای ارائه شده به همراه کیفیت اطلاعات به بهبود تصمیم گیری در این سیستم کمک کند. نمرات قابلیت استفاده در هر دو دور ارزیابی نشان داد که داشبورد مدیریتی ها قابل استفاده، کارآمد و مؤثر بوده و کاربران نرم افزار bi از استفاده از آنها رضایت داشته اند.

برخی از مطالعات روان ‌شناختی نشان دادند که تجسم داده‌ها روشی خوشایند برای انتقال پیام‌ها (24)، شناسایی روندها و نظارت بر بیماری‌ها است (25).

علاوه بر این، استفاده از نمودار داشبورد مدیریتی ها یکی از بهترین راه‌های تجسم داده‌ داشبورد مدیریتی های سلامت قابل درک است (26، 27). داشبورد مدیریتی های این مطالعه گزارشی را در قالب نمودار میله ای نشان می دهند که طبق تحقیقات قبلی یکی از بهترین شکل های تجسم است.

این می ‌تواند توضیح دهد که چرا کاربران نرم افزار bi اعلام کردند که گزارش‌های داشبورد مدیریتی قابل درک و رضایت ‌بخش است و کار با آن‌ها احساس راحتی می ‌کنند.

همچنین نشان دادن روند بیماری بر اساس حال و گذشته حیاتی است. همانطور که نتایج تحقیقات لی (28) نشان داد، رضایت کاربران داشبورد مدیریتی از سیستم می تواند الهام بخش استفاده از آن باشد.

ارزیابی قابلیت استفاده نشان داد که کاربران با استفاده از داشبورد مدیریتی راحت هستند. از این رو، نویسندگان انتظار دارند که کاربران همچنان از سیستم استفاده کنند. ذینفعان گزارش دادند که گزارش تحلیلی با داشبورد مدیریتی ساده و مؤثر است. زمانی که مقامات بهداشت حرفه ای باید منتظر دریافت این نوع گزارشات بدون نرم افزارbi باشند تا یک ماه پس از درخواست آنها بوده است.

با این حال، شگفت انگیز است که پس از استفاده از این سیستم داشبورد مدیریتی، آنها گزارش های بلادرنگ 24/7 دریافت کردند و می توانستند گزارش های کاغذی را در یک روز دریافت کنند. برخی از مطالعات این کاهش زمان را در تعداد کلیک های مورد نیاز نشان می دهد (18).

این با نتایج این مطالعه مطابقت دارد. بنابراین مشکلات در دسترس بودن داده ها، تحویل کافی گزارش های تحلیلی، فشار و استرس در کار برای تهیه گزارش ها و مشکل دسترسی به داده ها در زمان مناسب با یک سیستم عالی گزارش دهی در قالب داشبورد مدیریتی حل شد. علاوه بر این، داشبورد مدیریتی با نمایش گزارش‌های بلادرنگ به تصمیم ‌گیری سریع ‌تر کمک می‌ کنند.

این یک ویژگی مهم زمانی است که مردم نگران وضعیت حیاتی وضعیت سلامت در جمعیت هستند.