قفل نرم افزاری

ِ

امروزه صنعت نرم افزار جزو بزرگترین صنایع فعال در جهان است وشرکت های بسیاری در ایران نیز در این صنعت فعالیت می نمایند.

  درایران وجود دارد که به این علت  نتوانسته اند در بازار فروش موفق شده ونرم افزار آنها بدون رعایت حقوق مالکیت به صورت رایگان در اینترنت ویا سایر بازارها نرم افزار منتشر شده است.

ارائه نرم افزاربا استفاده از قفل نرم افزاری باعث می گردد تا تولید کنندگان تا حدود زیادی از این مشکل رهایی یابند. قفل نرم افزار را می توان به چندین روش پیاده سازی کرد . روش و الگوریتم عملکرد قفل برای هر نرم افزار به صورت اختصاصی تهیه می گردد تا مدل تجاری تولید کننده هماهنگی کامل داشته باشد وسیستم رمز گذاری هر نرم افزار با سایر نرم افزارها متفاوت است .