آزمون الکترونیکی

ِرشد علم بشری به حدی رسیده است که حجم اطلاعات و دانش بشر لحظه به لحظه افزایش می یابد و اطلاعات و شیوه های انجام امور نیازمند به روز رسانی می گردد. این تغییرات در سازمان هایی که انجام امور بصورت گروهی انجام می پذیرد رخنمون بیشتری دارد، زیرا نمی توان انتظار داشت تا افراد سازمان با همان اطلاعات و دانش اولیه خود بتوانند چندین سال در خدمت سازمان باشند. در این میان حتی مطالعات فردی نیز نه تنها کمک چندانی به سازمان نمی کند بلکه باعث ایجاد نا همگونی در ساختار سازمان نیز می گردد، این نا همگونی بر روی روندهای اجرای امور توسط افراد تاثیر گذاشته و روند کلی سازمان نیز دچار مشکل می شود.

تنها راه منطقی و درست، آموزش ضمن خدمت کارکنان است که با افزایش یکنواخت و یکسوی دانش افراد باعث ایجاد تغییرات یکنواخت، همگون و همسو در سازمان شده، و برروی روند و مسیر کلی سازمان تاثیر مثبت دارد.

دوره های آموزش ضمن خدمت هزینه های زیادی را به سازمان تحمیل می نماید و در این میان ایجاد واحدی برای سنجش بازخورد آموزش و میزان یادگیری افراد نیز بسیار مهم است. روش های زیادی برای برگزاری آزمون وجود دارد، یکی از این روش ها که بسیار کارآمد بوده و دارای توجیه اقتصادی نیز می باشد روش آزمون الکترونیکی است.

شرکت پرتوهای طلایی ارتباطات ایرانیان جهت تسهیل در امور آزمون های ضمن خدمت سازمان ها و ادارات اقدام به طراحی و اجرای مجموعه نرم افزارهای آزمون الکترونیکی جی آرکرده است. مجموعه نرم افزار های جی آر جهت برگزاری آزمون ها بصورت چهار گزینه ای طراحی شده و بسته به نوع نر افزار دارای ویژگی ها و توانایی های مختلفی است