برگزاری آزمون طرح توجیهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

آزمون طرح توجیهی پرسنل دانشگاه علوم پزشکی زنجان با استفاده از نرم افزار آزمون الکترونیکی GR در مجتمع فنی اشراق زنجان برگزار گردید.
برگزاری آزمون طرح توجیهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

آزمون طرح توجیهی پرسنل دانشگاه علوم پزشکی زنجان با استفاده از نرم افزار آزمون الکترونیکی GR در مجتمع فنی اشراق زنجان برگزار گردید.

این آزمون در مرکز آزمون مجتمع فنی اشراق بصورت زمان بندی شده و حضوری برای 1700 نفر اجرا گردیده است و همچنان برای پرسنل جدید دانشگاه درحال برگزاری است.