نصب نرم افزار دبیرخانه کمیسیون ماده 88 اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

نرم افزار مدیریت واحد های استیجاری شرکت پرتوهای طلایی ارتباطات ایرانیان در دبیرخانه کمیسیون ماده 88 اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت
نصب نرم افزار دبیرخانه کمیسیون ماده 88 اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

نرم افزار مدیریت واحد های استیجاری شرکت پرتوهای طلایی ارتباطات ایرانیان در دبیرخانه کمیسیون ماده 88 اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت. در این نرم افزار اطلاعات مربوط به تمامی اماکن ورزشی استان زنجان که در اختیار هیئت های ورزشی، اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد ثبت و مدیریت گردید.